Användarvillkor

Information om behandling av personuppgifter

Vi är måna om din integritet. Nedan kan du läsa om hur vi samlar in och använder personuppgifter inom ramen för webbplatsen www.sjystdata.se.

Informationen lämnas i enlighet med förordning (EU) 2016/679, även kallad EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) samt annan unionsrättslig och svensk nationell dataskyddslagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för den här webbplatsen är RISE Research Institutes of Sweden AB.

Besöksadress: Rise Acreo, Box 1070, SE-164 25 Kista, Sweden
Telefon: 010-522 00 30
E-post: info@ri.se

Behandling av personuppgifter

IP-nummer. För att innehållet på den här webbplatsen på din begäran ska kunna visas i en webbläsare skickas av tekniska skäl din dators ip-nummer och liknande trafikuppgifter till vår server. Dessa uppgifter loggas av servern för ändamål som är hänförliga till teknisk drift och underhåll samt nät- och informationssäkerhet. Behandlingen grundas på det berättigade intresse som personuppgiftsansvarig enligt artikel 6.1 f i GDPR har att behandla uppgifter för att säkerställa nät- och informationssäkerhet. Uppgifterna raderas när de inte längre behövs för detta ändamål eller senast efter sex månader.

Nyhetsbrev. För att kunna hantera utskick av vårt nyhetsbrev till prenumeranter använder vi den e-postadress och i förekommande fall namn som du har angett när du registrerade dig på den här webbplatsen. Vi använder inte dina kontaktuppgifter för något annat syfte och delar aldrig med oss av dessa till tredje part. Behandlingen grundas på det samtycke som prenumeranter lämnat enligt artikel 6.1 a i GDPR i samband med registreringen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta projektledaren för Sjyst Data Håkan Cavenius. Uppgifterna lagras tills du återkallar ditt samtycke eller på annat sätt avslutar din prenumeration. Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom att kontakta projektledaren för Sjyst Data Håkan Cavenius.

Den registrerades rättigheter

EU:s allmänna dataskyddsförordning ger den registrerade vissa rättigheter i förhållande till den personuppgiftsansvarige.

Rätt till tillgång. Du har bl.a. rätt att enligt artikel 15 i GDPR begära att få bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter samt om så är fallet också rätt att enligt samma bestämmelse få en kopia av dessa. Att begära en kopia är kostnadsfritt, men den personuppgiftsansvarige har rätt att ta ut en rimlig avgift för ytterligare kopior. Detsamma gäller vid en uppenbart ogrundad begäran av repetitiv art.

Rätt till dataportabilitet. Du har också rätt till dataportabilitet enligt artikel 20 i GDPR, vilket innebär att du har rätt att begära att elektroniska uppgifter som du lämnat överförs till någon annan personuppgiftsansvarig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Rätt till rättelse och radering. Du har också rätt att begära att felaktiga personuppgifter rättas enligt artikel 16 eller att dina personuppgifter raderas (”rätten att bli bortglömd”) i enlighet med artikel 17 i GDPR. Det senare gäller bl.a. om behandling av personuppgifterna inte längre är nödvändig för det ändamål som de ursprungligen samlades in eller om du återkallar ditt samtycke.

Rätt till begränsning av och rätt att motsätta sig fortsatt behandling. Du har också enligt artikel 18 i GDPR rätt att begära att behandlingen ska begränsas samt rätt att invända mot fortsatt behandling enligt artikel 21 i GDPR. Dessa och andra rättigheter är underkastade vissa villkor och inskränkningar som framgår av dataskyddsförordningen och kompletterande nationell lagstiftning.

Klagomål och behörig tillsynsmyndighet

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att ge in ett klagomål till Datainspektionen, som är behörig tillsynsmyndighet i Sverige.