Q1: Varför ett projekt om sjyst data?

 • Allt mer data samlas in om oss användare, ofta med syfte att skapa bättre tjänster och produkter men också med risken att kränka individens integritet. Som många på sistone har fått upp ögonen för så finns ibland ett gap mellan företagen som är avsändare av digitala tjänster och konsumenterna. Det är en samhällsutmaning att utnyttja data på ett sätt som förenar användarens krav på transparens och integritet med att skapa nytta för såväl företag och offentlig verksamhet. Därför finns nu projektet Sjyst data! som vill utveckla metoder för insamling och användning av data samt skapa en kvalitetssäkring byggd på juridiska, etiska och affärsmässiga principer.

 


Q2: Vad är målen med projektet ”Sjyst data!”?

 • Projektet avser att bidra till att skapa verktyg för att stödja företag att bli bättre och tydligare vad gäller integritetsaspekter i sin utveckling av digitala tjänster. Förhoppningen är att detta kommer att bidra till att stärka konsumenternas förtroende för de digitala tjänster som sätter kundernas integritet i fokus.

 

 

Q3: Till vilka riktar sig projektet?

 • De primära målgrupperna som vi riktar oss till är:
  • Företag som är avsändare av en eller flera digitala tjänster
  • Branschorganisationer
  • Myndigheter
  • Vetenskapssamhället och utbildningssektorn
  • Slutanvändare/konsumenter

 


Q4: Vad kan Sjyst data! bidra med?

 • Projektets hypotes är att användardata ska kunna utnyttjas bättre, ur flera parters perspektiv, även med ny lagstiftning på plats. Vi kommer därför att exempelvis ta fram en vägledning i flera steg och avsnitt, som guidar företag i den digitala och juridiska djungeln för att de ska bli en bättre avsändare av digitala tjänster, designade och framtagna med god integritet. Ytterligare en möjlighet som projektet ska utreda är om det finns förutsättningar för att skapa en integritetscertifiering eller märkning för dessa digitala tjänster, för att öka förtroendet hos konsumenterna för en specifik avsändare av en tjänst.

 

 

Q5: Vilka områden och frågeställningar behandlar projektet i sina pilotstudier?

 • Huvudmålen med projektets pilotstudier är att få insikter om användarbeteenden samt att verifiera hushållens attityder till olika typ och olika grad av delning av användardata eller övervakning, som funktion av olika parametrar såsom ålder, social status, kön o s v. Projektets piloter möjliggör bland annat följande:
  • Att genomföra djupintervjuer med användarna (för en mindre grupp av testpersoner)
  • Att mäta och analysera internettrafik av enskilda (anonymiserade) individer och i grupp (för de som gav samtycke)
  • Att undersöka internetbeteende och attityder hos användare via enkätundersökningar
  • Att stämma av och analysera skillnader mellan uppmätta (verkliga) och deklarerade (via enkätundersökning) beteenden för olika grupper.

 


Q6: Vilken typ av data samlas in?

 • I våra enkäter (inkl. fokusgrupper och andra metoder) samlar vi förutom demografisk data även in anonymiserade uppgifter kring exempelvis konsumenters attityder, preferenser, kunskapsnivåer och medvetenhet som rör digitala integritetsaspekter och användardata.
 • I våra trafikmätningar samlar vi in anonymiserad data kring vilka typer av trafik och applikationer som användare genererar i några utvalda stadsnät.

 

 

Q7: Jag är intresserad av att ta del av projektets resultat. Hur gör jag?

 

 

Q8: Vem finansierar projektet?

 • Vinnova (50%) tillsammans med projektdeltagarna (s k ”in-kind”).