Sjyst data! – Ett forsknings- och innovationsprojekt kring dataskydd och integritet

Användardata är hårdvaluta på den digitala marknaden och används i många sammanhang; allt från olika tillämpningar, media, reklam och marknadsundersökningar till samhällsfunktioner som trafikövervakning samt säkerhet och trygghet. Här finns stora affärsmöjligheter för företag som använder data på rätt sätt.

2016 antog EU en ny dataskyddsförordning, GDPR, som träder i kraft 2018 och ersätter nuvarande personuppgiftslagstiftning i medlemsländerna. Projektets hypotes är att användardata ska kunna utnyttjas bättre, ur flera parters perspektiv, även med ny lagstiftning på plats. En möjlighet som projektet ska utreda är om det finns förutsättningar för att skapa en integritetscertifiering för digitala tjänster.

Projektet avser att bidra till en konstruktiv affärsutveckling för avsändare av olika digitala tjänster baserade på användardata som främjar tillit utifrån juridiska, etiska och affärsmässiga krav. Detta kommer förhoppningsvis även att skapa ett ökat förtroende hos konsumenter gentemot avsändaren av en tjänst.

PILOTER

I piloter (testbäddar av hushåll och användare) testas och utvärderas olika sätt att mäta, hantera och använda användargenererad internetdata med  fokus på integritet. Piloterna som testas är dels partner-specifika, dels gemensam för projektet.

ATTITYD-
UNDERSÖKNINGAR

Som komplement till piloter genomförs attitydundersökningar – enkäter, intervjuer och fokusgrupper – utifrån olika scenarier och på olika grupper av slutanvändare s.k. paneler, både partner-specifika och som gemensam panel. 

GDPR

Baserat intern (piloter, attitydundersökningar) och extern (Integritetsmyndigheten och andra juridiska instanser) förankring utreds hur processer och tekniska lösningar för kommersiell mätning av individers internetdata kan utformas för kompatibilitet med GDPR. 

CERTIFIERING

Projektet identifierar affärsmöjligheter som tar hänsyn till juridiska, etiska och användares krav på integritet. Målet med projektet är att lägga grunden för en integritetscertifiering – "Sjyst data!".